کارگاه های برگزار شده سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۳۹۷
ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مستندات
1 آشنایی با فرآیندهای دانش بنیان شدن آقای مهندس مسعود صدری 1401/04/25 پوستر
2 مراکز رشد فناوری علوم پزشکی آقای دکتر ادریس حسین زاده 1401/11/19 پوستر