اعضا و کارکنان

تعداد بازدید:۴۹۷

آقای دکتر میثم رحمانی

 سمت: مدیر مرکز رشد فناوری سلامت

 تلفن: 48503271-086 

رایانامه: meysamrahmani2017@gmail.com

 مشاهده رزومه علمی پژوهشی


  خانم فهیمه صولت

سمت: کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت

 تلفن: 48503272-086 

 رایانامه: fahimehsolat78@gmail.com